masjapakvis.nl

09 192020
 

Kuidas viidata?

Töös tuleb kasutada valemite kirjutamisel ühtset kirjaviisi. Üksikud sümbolid ja lihtsad matemaatilised avaldised esitatakse tavaliselt teksti sees omaette reale viimata. Võrdsust ja võrratust väljendavad valemid ning võrrandid esitatakse omaette real, joondusega selle keskele. Pikad valemid ja nende teisendused paigutatakse mitmele reale.

09 192020
 

Viitamise reeglid ja stiilid | viitamiseabc

Viide esineb tavaliselt kahes kohas erineva detailsuse astmega: teksti sees ja teksti lõpul kasutatud kirjanduse loetelus. Neist esimene viide peab olema piisavalt täpne, et selle abil võiks üheselt määrata, millise detailse viitega kasutatud kirjanduse loetelus tegemist on.

09 192020
 

Viitamine teksti sees - Seto Folk

Viitamine on korrektne autorluse väljatoomine tekstisiseste viidete ja teksti järel esitletavate täisviidete (allikate või kirjanduse loetelu) abil. Kasutatud kirjanduse loetelu sisaldab AINULT neid teoseid/artikleid, millele tekstis on eelnevalt tõepoolest viidatud. Tekstisisesed ja täisviited peavad olema omavahel üheses vastavuses. I TEKSTISISENE VIITAMINE

09 192020
 

Valemid - Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalike tööde

Kui teema on "Asukoha viitamine", siis peaks arutluse all olema see, milliseid asukohti kuidas ja millistele allikatele tuginedes viidata tuleks, peaks, võiks, või siis ei tuleks. Kui diskussiooni all on üksik kaasus Morna ja Pärsi külade piiril voolavast jõest, siis on teema valesti pealkirjastatud.

09 192020
 

Kuidas viidata? - ebo.ee

Sada aastat looduse kaitsel oleva teksti lõppu viitamisele minev lõik: Inimesel on võime muuta maailm enda ümber elurikkamaks ja mõnusamaks paigaks kõigile, kes seda asustavad. Sama võime on küllap kõigil elusolendeil. Tähtis on vaid leida viis, kuidas seda võimet tööle rakendada. Kui see tegemata jääb, kaovad miljardite

09 192020
 

KUIDAS KIRJUTADA JA KAITSTA EDUKALT LÕPUTÖÖD

kuidas viidata teksti sees All- ja lõpumärkusi saad kustutada teksti järel olevast viitemärgist. Märgi kustutamist vajav viitemärk ja vajuta klahvile Delete. Kustub ära nii teksti järel olev viitemärk kui ka lehe all või töö lõpus olev märkuse tekst. Ristviitamine Ristviidet kasutatakse tekstis, kui on vaja viidata joonisele, tabelile valemile või

09 192020
 

Allikmaterjalidele viitamine | Digitaalsete

kuidas viidata teksti sees Viitamine teksti sees Tekstis on vaja viidata selleks, et lugeja teaks, kust info pärineb. Kui koostate referaadi vaid ühe allika põhjal, märkige see ära kohe algul, näiteks sellise pealkirjana: Referaat raamatust “Kuduja mustrikogu”. Referaat ajakirjast Loodusesõber.

09 192020
 

Kasutatud materjal - Uurimistöö alused

kuidas viidata teksti sees Küsimus siis selline, kuidas viidata võõrkeelsele allikale (kellegi tsitaadile), mida mul pole olnud võimalik endal isiklikult kasutada, aga kellele on viidanud üks teine autor, kelle tööd ma saan kasutada. Kuidas see kahekordne tekstisisene viitamine reaalselt välja näeb. Näiteid ei leia kusagilt.

09 192020
 

10. Viitamine

Seadusele, määrusele, korraldusele, otsusele vms viitamisel on oluline märkida, mis hetkel kehtinud redaktsiooni kasutati. Samamoodi peab teksti sees vajadusel täpsustama ka avaldamismärget, kuna viitest see ei selgu. Kui kasutatakse pikemaid tsitaate seadustest, tuleb need paigutada lisadesse ja teksti sisestada ristviide lisale.

09 192020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha