masjapakvis.nl

09 232020
 

Ettevõtjaportaal | RIK

Kui aadress ADS-is puudub, siis tuleb vastavat aadressi kandev objekt (korter või hooneosa) ehitisregistris või ADS-is lisada. Kui aadress ADS-is on olemas, aga erineval kujul, siis tuleb kontrollida, milline on tegelik aadress reaalsuses ja vastavalt sellele anda soovitus seose muutmiseks ÄR-is

09 232020
 

ERA » Omniva

e-Äriregister Sisene

09 232020
 

ADS-i liidestujate tagasiside andmete korrastamise juhend

VIIMANE AEG E-ARVETELE ÜLEMINEKUKS Alates 1. juulist võtavad kõik riigiettevõtted ja –asutused vastu ainult e-arveid. E-arvetele üleminek pole aga eraettevõtte jaoks mitte ainult kohustus, vaid samas ka võimalus oma raamatupidamine oluliselt efektiivsemaks muuta ning märkimisväärselt aega säästa.

09 232020
 

ERA » Omniva

The e-Business Registry allows: FREE-OF-CHARGE reviewing of a company’s B-card data, general data and tax arrears data.; Making queries by name, Business Registry code, location, field of activities, etc. Viewing annual reports, statutes, personal and commercial pledge data, etc.

09 232020
 

Registriosakonna kontaktandmed | Justiitsministeerium

E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.

09 232020
 

e-äriregister | RIK

Kõigi Eesti piirkondade kinnistus- ja registriasju haldab Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond. Tartu Maakohtu kinnistusosakond peab kinnistusraamatut ja laevakinnistusraamatut, täpsem info siit.. Tartu Maakohtu registriosakond peab äriregistrit (füüsilisest isikust ettevõtjate, täis-, usaldus- ja osaühingute, aktsiaseltside, tulundusühistute ja välismaa

09 232020
 

Kontakt | RIK

e-äriregistri teabesüsteemis saate teha päringuid juriidiliste isikute, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kehtivate ning ajalooliste andmete kohta.

09 232020
 

E-arved | Rahandusministeerium

Ettevõtteregister ning Mittetulundusühingute ja nende liitude register sisaldavad andmeid ettevõtete ja ühingute kohta, keda ei registreeritud ümber kohtu juures peetavasse registrisse ja kelle likvideerimis- või pankrotimenetlus ei ole veel lõppenud [vt Vabariigi Valitsuse 5. oktoobri 2000. a määrust nr 323].

09 232020
 

Kinnistusraamat

VIIMANE AEG E-ARVETELE ÜLEMINEKUKS Alates 1. juulist võtavad kõik riigiettevõtted ja –asutused vastu ainult e-arveid. E-arvetele üleminek pole aga eraettevõtte jaoks mitte ainult kohustus, vaid samas ka võimalus oma raamatupidamine oluliselt efektiivsemaks muuta ning märkimisväärselt aega säästa.

09 232020
 

inforegister.ee

Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile elektrooniliselt esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti.

09 232020
 

Dokumentide vormistamisest | Eesti kohtud

Millist teavet Soome äriregister pakub? äriühingu aadress. Äriregistrisse tehtud kanne avaldatakse samal ajal elektroonilise teabeteenuse kaudu. Avaldatud kannete elektrooniline teabeteenus on avalik ja tasuta teenus, mis sisaldab lisaks avaldatud kannetele ka äriühingu põhiandmeid. Selle teenuse abil saab kontrollida, kas äriühing

09 232020
 

e-Äriregister

Euroopa Äriregister sisaldab teavet peaaegu kõigi Euroopa riikide kohta. Kas juurdepääs Taani äriregistrile on tasuta? Tasuta on võimalik saada põhiteavet, äriühinguid käsitlevaid üldandmeid, täisaruandeid ja keskses äriregistris sisalduvaid andmeid (CVR-udskrifter). Samuti on võimalik osta äriühinguid käsitlevat muud teavet

09 232020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha