masjapakvis.nl

10 012020
 

Tartu ülikooli tudengiteatmik by Tartu Ülikool University omal soovil eksmatrikuleerimiseks kirjutad avalduse TÜ rektori nimele "palun mind eksmatrikuleerida informaatika bakalaureuseõppest alates 01.08.2006 omal soovil". kirjutad oma nime Artur Kartul, informaatika 1. aasta üliõpilane. kui soovid, et sulle saadetaks väljavõte õpingutulemustest, mis sa senini sooritanud oled (eesti keeles või inglise keeles), siis lisa see soov ka avaldusse

10 012020
 

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste Magistri- ja doktoriõppes saab omal soovil akadeemilist puhkust taotleda juba 1.semestril. Välismaal õppimisega kaasnev muudatus puudutab nominaalaja pikenduse saamist. Üliõpilase nominaalset õppeaega pikendatakse välisriigis õpitud semestri võrra, kui seal läbiti õpinguid vähemalt 15 EAP mahus.

10 012020
 

Tartu ülikool otsib uut kantslerit - Uudised - Tartu Postimees Võttes aluseks Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 27 lõike 6, kehtestan Tartu Ülikooli Aasia keskuse statuudi. I. Üldsätted 1. Tartu Ülikooli Aasia keskus (edaspidi: Aasia keskus) on Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) konsortsium, mille põhiülesanne on toetada Aasia ja Lähis-Idaga seotud teadus- …

10 012020
 

Õppekorralduse eeskiri < Õppetegevuse juhendid ja tartu ülikool eksmatrikuleerimine omal soovil Eksmatrikuleerimine on üliõpilase väljaarvamine Tallinna ülikooli üliõpilaste nimekirjast. Üliõpilane eksmatrikuleeritakse järgmistel juhtudel: omal soovil (üliõpilane esitab avalduse ÕISis); ülikooli algatusel; ülikooli lõpetamisel seoses õppekava täitmisega täies mahus.

10 012020
 

Eksmatrikuleerumine omal soovil | Tartu Ülikooli ÕISi talituse töötajatel on võimalik määrata, milliste korralduste DHISis allkirjastamise järel saadetakse korraldusel olevatele õppijatele automaatne teavitus. Teade saadetakse õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele (@ut.ee ja alternatiivsed aadressid) ning tema elektronteadete postkasti. Välisüliõpilastele ja väliskülalisüliõpilastele saadetavad teated on

10 012020
 

Õppekorraldus | Tartu Ülikooli üliõpilaste infokiri Akadeemilisele puhkusele on võimalik minna omal soovil, ajateenistuse läbimiseks, tervislikel põhjustel ja seoses lapsehoolduspuhkusega. Akadeemilisel puhkusel viibides ei ole üliõpilasel õigust osaleda õppetöös (deklareerida õppeaineid, sooritada eksameid või arvestusi).

10 012020
 

TÜ-st omal soovil eksmatrikuleerimine Tartu Ülikooli eesmärk ja õiguslik seisund (1) Tartu Ülikool (edaspidi ülikool), asutatud 1632. aastal, on Eesti Vabariigi rahvusülikool. (2) Ülikool on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb käesoleva seaduse, ülikooliseaduse, oma põhikirja ja muude õigusaktide alusel.

10 012020
 

Tartu Ülikooli seadus – Riigi Teataja Magistri- ja doktoriõppes saab omal soovil akadeemilist puhkust taotleda juba 1.semestril. Välismaal õppimisega kaasnev muudatus puudutab nominaalaja pikenduse saamist. Üliõpilase nominaalset õppeaega pikendatakse välisriigis õpitud semestri võrra, kui seal läbiti õpinguid vähemalt 15 EAP mahus.

10 012020
 

Naistenõuandla ja perekeskus - Sihtasutus Tartu Ülikooli Omal soovil 2D ultraheliuuring on tasuline, hind 22€. Pakume rasedatele ka loote 3D/4D ultraheliuuringu võimalust. Kuna Haigekassa hinnakirjas seda uuringut ei ole, siis on see rasedale tasuline, uuringu hind on 34.50 EUR. 3D/4D uuringuks on sobivaim aeg 24. – 28.

10 012020
 

Tartu ülikooli pikaaegne kommunikatsioonijuht lahkus Eksmatrikuleerimine on üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. Õpingute jätkamine on võimalik eksternina, reimmatrikuleerudes või uuesti sisseastudes. Eksmatrikuleerimine toimub: seoses õppekava täitmisega täies mahus (tavaline lõpetamine) üliõpilase omal soovil (programmijuhi kinnitusega avaldus tuleb esitada oma valdkonna dekanaati)

10 012020
 

Eksmatrikuleerimine | Tartu Ülikool tartu ülikool eksmatrikuleerimine omal soovil Tartu Ülikool annab Kliinikumi omandisse üle Vabariigi Valitsuse 24. novembri 1998. a määruse nr 262 alusel Tartu Ülikoolile üle antud enne 16. juunit 1940. a Tartu Ülikooli omandis olnud ning enne Kliinikumi asutamist riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum kasutuses olnud vara.

10 012020
 

Tartu ülikooli sisseastumistrükis 2017 by Tartu Ülikool Tartu ülikooli endine kantsler Andres Liinat lahkus ametist omal soovil jaanuari alguses. Kantsleri ülesandeid on siiani täitnud arendusprorektor Erik Puura. Rektor loodab peatselt jõuda kokkulepeteni ka uute prorektorite ning nende vastutusvaldkondade täpsema jaotuse osas.

10 012020
 

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi põhikiri tartu ülikool eksmatrikuleerimine omal soovil Eksmatrikuleerimine omal soovil Eksmatrikuleerimine on üliõpilase nimekirjast välja arvamine. Õpinguid on võimalik jätkata uuesti sisse astudes, reimmatrikuleerudes või eksternina. Enne avalduse esitamist tutvu õppekorraldusega (nt teist korda samas kõrgharidusastmes õppimine) ning täiendavate võimalustega (akadeemiline puhkus

10 012020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha