masjapakvis.nl

09 192020
 

Pankrot ukse ees – mis saab töötajate tasudest? töötukassa koondamine
Töötukassa poolt makstavad hüvitised on määratud Töötuskindlustuse seaduses: saamata jäänud töötasu eest makstakse töötajale hüvitist kuni töötaja kolme viimase töötatud kuu brutotöötasu ulatuses, kuid kokku mitte rohkem kui kolm Eesti keskmist brutokuupalka tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis

09 192020
 

Kuidas korrektselt koondada - raamatupidaja.ee töötukassa koondamine

Kui teid koondatakse, on teil õigus saada koondamishüvitist. Hüvitise suurus oleneb sellest, kui kaua olete koondava tööandja juures töötanud. Kohe, kui olete saanud koondamisteate, saate end töötukassas arvele võtta koondamisteatega tööotsijana. See aitab teil kiiremini uut tööd leida.

09 192020
 

Koondamine | Töötukassa

Küsimus: Kas töötukassa maksab koondamishüvitist kui pensionär koondatakse? 25.10.2016 Olen töötav pensionär ja mind koondatakse. Kas töötukassa maksab koondamishüvitist (staaž firmas üle 15 a), kuigi minu palgalt ei peeta kinni töötuskindlustusmakset?

09 192020
 

Naasmine lapsehoolduspuhkuselt ja kohe koondamine töötukassa koondamine

Töötukassa poolt makstava hüvitise suurus sõltub töösuhte kestvusest. 5-10 aastase staaþiga töötajatele on ettenähtud hüvitis 1 kuu keskmise töötasu ulatuses ja üle 10 aastase staaþiga töötajatele 2 kuu keskmise töötasu ulatuses.

09 192020
 

Koondamise korral | Töötukassa

Töölepingu ülesütlemine majanduslikel põhjustel (koondamine) Koondamisega on tegemist juhul, kui tööandjal ei ole enam võimalik töötajale kokkulepitud tingimustel tööd anda. Töö lõpeb näiteks töömahu vähenemise, töö ümberkorraldamise või pankroti tõttu. Sellisel juhul on tööandjal õigus töötaja koondada.

09 192020
 

Töötuskindlustus - vastused.ee

E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne. Ettevõtjail on võimalus otsida töötajaid, saata töötukassale avaldusi ning teatisi jpm. Sisene e-töötukassasse

09 192020
 

Kuidas koondada korrektselt töötukassa koondamine

Kindlustushüvitist koondamise korral (edaspidi koondamishüvitis) makstakse töötajale või ametnikule, kelle töö- või teenistussuhe tööandjaga on kestnud vähemalt viis aastat ja kelle tööleping on üles öeldud koondamise tõttu või kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitteolenevatel põhjustel anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd ja

09 192020
 

Koondamine - töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel

Kas pensionäri koondamine käib samadel alustel kui tava inimese koondamine.Ettevõte võttis sellest aastast sellise seisukoha et kõik pensionäärid tuleb lahti lasta.Paluti kõigil avaldus kirjutada et soovime lahkluda.Kas ikka on nii et kui oled pensinär siis lastakse kohe lahti,mul on kehtiv töölepin

09 192020
 

Töötukassa ja koondamine - Perekooli Foorum

Eesti Töötukassa teavitamine kollektiivsest ülesütlemisest [RT I 2009, 11, 67 - jõust. 01.07.2009] (1) Tööandja esitab pärast konsulteerimist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Eesti Töötukassale käesoleva seaduse § 101 lõikes 2 nimetatud andmed ja andmed konsulteerimise kohta.

09 192020
 

KOONDAMINE - RMP.ee

Kuidas koondada korrektselt11. mail toimunud Personaliuudiste seminaril selgitas töötukassa koondamiste peaspetsialist Kaia Savisto koondamise ja kollektiivse koondamise etappe ja samme, mida tööandja peab sel juhul astuma.Eesti Töötukassa. koondamine. Likvideerimine. pankrot. personalitöö. seminar. töö. töösuhte lõpetamine. töösuhted. tööõigus. õigus.

09 192020
 

Töötukassa: koondamist ootavad Baltika Ida-Virumaa töötukassa koondamine

Koondamise mõiste Koondamine on erakorraline alus töötajaga töölepingu lõpetamiseks tööandja poolt majanduslikel põhjustel. Töölepinguseaduse (TLS) § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töötaja koondada, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

09 192020
 

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel - Tööelu.ee töötukassa koondamine

Tere. Sooviksin uurida targematelt,kuna töötukassast ei saanud mingit vastust veel. Nimelt oli koondamine. Koondamise lõpp 15.jaanuar. Olin töötanud antud asutuses 9a9k. Käisin kohe 16.jaanuaril töötukassas avaldust tegemas. Sain ka töötukassalt 1 kuu palga peale koondamist. Nüüd vaikus. Kuna peaksin esimesed rahad ehk siis töötuskindlustushüvitist saama?

09 192020
 

Mida tuleks teada koondamisest? - ti.ee

«Koondamine on alati kurb nende inimeste jaoks, aga teistpidi võttes Ida-Virumaa töötukassa nelja büroosse tuleb igal nädalal 200 uut klienti arvele. Sellise mahu ja sellise käibega oleme harjunud. Meil on ressurss olemas, kuidas neid aidata,» rääkis Teelahk.

09 192020