masjapakvis.nl

10 012020
 

Töötamise registri küsimused ja vastused | Maksu- ja Tolliamet töötukassa väljamaksed
Lugupeetud küsimuse esitaja Töötutoetuse väljamaksed ei ole seotud töötuskindlustusstaažiga. Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega ja kelle muu sissetulek (nt töövõimetoetus, toitjakaotuspension, vanemahüvitis

10 012020
 

Töötukassa makstavad hüvitised ja nende kajastumine töötukassa väljamaksed
13 days ago · Suurema majanduslanguse puhkedes, kui töötukassa väljamaksed hüppeliselt suurenevad, ei pruugi riigikassal laenu võtmine kulgeda nii soodsalt ja sujuvalt, kui praegu ette kujutatakse. Teine asi puudutab reservkapitali hoidmise viisi. Riigikontrolli hinnangul peaks seda haldama nii nagu riigi stabiliseerimisreservi, mitte likviidsusreservi.

10 012020
 

Töötamise registreerimine – Raamatupidamine töötukassa väljamaksed
2. Tunnistada kehtetuks Eesti Töötukassa juhatuse esimehe 17.01.2008 käskkiri nr 2-Ü Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamine . (allkirjastatud digitaalselt) Meelis Paavel juhatuse esimees Teadmiseks e-posti kaudu: analüüsiosakond avalike suhete osakond nõunikud hüvitiste ja toetuste osakond infosüsteemide osakond

10 012020
 

JUHATUSE ESIMEHE 20-Ü
Pensioni liigid, soodustused ja kutsealade sooduspensionid Riiklike pensionite liigid on: vanaduspension – oled jõudnud vanaduspensioni ikka. ennetähtaegne vanaduspension – sa ei ole jõudnud veel vanaduspensioni ikka, kuid pensionini on vähem kui kolm aastat; edasilükatud vanaduspension – soovid minna pensionile hiljem kui vanaduspensioni iga

10 012020
 

Hüvitise maksmine | Töötukassa
Töötukassa prognoosi kohaselt on äriühingu juhtide arvele võtmise kulud 2018. aastal 9,4 mln eurot, 2019. aastal 10,0 mln eurot ning 2020. aastal 10,5 mln eurot. 2014. aastal jõustus tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatus, mille järgi ei või enam töötuna arvel olla ega saada töötuskindlustushüvitist juhatuse liige, kes ei

10 012020
 

RESIDENDIST FÜÜSILISTELE ISIKUTELE TEHTUD … töötukassa väljamaksed
Aastaga on väljamaksed kasvanud kaheksa korda ja arvutused näitavad, et 2010. aasta lõpuks oleks töötukassa makseraskustes. Paaveli sõnul polnud muud võimalust, kui teha töötukassa nõukogule ettepanek juba kehtivate ja 1. juulist lisanduvate ülesannete täitmiseks tõsta töötuskindlustusmakse maksimumtasemele.

10 012020
 

Juhatuse liikmed saavad peagi end töötuna arvele võtta
Töötukassa enda arvutused selle ja tuleva aasta laekumiste ning kulude kohta põhinesid Eesti Panga jaanuarikuisel prognoosil, kus tänavuseks töötuse määraks ennustati 10,4 protsenti. Nüüdne rahandusministeeriumi prognoos pakub töötuse määraks tänavu 12,5 …

10 012020
 

Töötukassa: aasta lõpuks kasvab töötute arv üle 70 tuhande
Töötukassa tööandjail ei ole vaja enam töösuhte lõppemise korral töötajale väljastada tööandja tõendit ja töösuhte lõpetamise dokumente; end töötuna arvele võttes ning töötushüvitisi taotledes väheneb vajadus esitada täiendavaid dokumente, kuna hüvitiste taotlemiseks ja …

10 012020
 

Töötukassa rahadest jagub kolmeks kriisiaastaks
Töötukassa hakkab teile hüvitist arvestama alates kaheksandast päevast pärast avalduse ja sellele lisatud dokumentide töötukassale esitamist (kuid mitte varem, kui kaheksandast päevast teie töötuna arvelevõtmise päevast arvates).

10 012020
 

Töötukassa rahadest jagub kolmeks kriisiaastaks töötukassa väljamaksed
töötukassa tasu osa, millelt on sotsiaalmaks deklareeritud kuudel sotsiaalmaksu kuumääralt 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1200 Maksukohustused kokku 1210 1220 Töötuskindlustus-maksega väljamaksed ning nimetatud isikute eest tasutud III samba sissemaksed. 2. Vormi TSD lisas 1 täidetakse iga väljamakse liigi kohta üks rida, välja

10 012020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha