masjapakvis.nl

09 192020
 

Zakon o krivicnom postupku FBiH - advokat-prnjavorac.com
o proglaŠenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2017. Klasa: 011-01/17-01/56

09 192020
 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
7) Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6.

09 192020
 

Zakon o kaznenom postupku - Zakon.hr
ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU DIO PRVI OPĆE ODREDBE . Glava I. UVODNE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovaj Zakon utvrđuje pravila kojima se osigurava da nitko nedužan ne bude osuđen, a da se počinitelju kaznenog djela izrekne kazna ili druga mjera uz uvjete koje predviđa zakon i na temelju zakonito provedenog postupka pred nadležnim sudom.

09 192020
 

Zakon o kaznenom postupku 2014-2017 - Zakon.hr
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH Prečišćen tekst Prečišćeni tekst sadrži: tekst Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 05.11.2003. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 73/05, 19/06) i Zakon o izmjenama i

09 192020
 

Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske
ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU PRVI DIO OPCE ODREDBE. I- OSNOVNA NACELA . 1.Vazenje Zakona . Clan 1. (1) Po ovom zakonu duzni su postupati organi uprave Feder-acije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i organi uprave kantona, kao i gradske i opcinske sluzbe za upravu i drugi organi (u daljnjem tekstu: organi) kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujuci propise, rjesavaju o

09 192020
 

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU - Zakoni.com.hr
Zakon o parničnom postupku - za postupke pokrenute od 01.04.2013. do 30.08.2019. Zakon o parničnom postupku 2011-2013; Zakon o parničnom postupku 2013-2019; Zakon o platnom prometu 2012-2018; Zakon o platnom prometu u zemlji 2002-2010; Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 2014-2016

09 192020
 

Zakonik o krivičnom postupku (ZKP)
(1) Ako primjena krivičnog zakona zavisi od prethodne odluke o kakvom pravnom pitanju za čije je odlučivanje nadležan sud u kojem drugom postupku ili neki drugi organ, Sud kad sudi u krivičnom predmetu može sam odlučiti i o tom pitanju po odredbama koje važe za dokazivanje u krivičnom postupku.

09 192020
 

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU - ohr.int zakon o kaznenom postupku
Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku; Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje; Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje; Zakon o kaznenom postupku

09 192020
 

Zakon.hr zakon o kaznenom postupku
Zakon o postupku primopredaje vlasti Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o sudovima za mladež Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom

09 192020
 

Zakon o kaznenom postupku - pravosudje.gov.hr zakon o kaznenom postupku
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE INTEGRALNI TEKST ("Službeni glasnik Republike Srpske", 53/2012, 91/2017 i 66/2018) DIO PRVI I - OSNOVNE ODREDBE 1. Osnovna načela Primjena pravila krivičnog postupka Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni da postupaju sudovi,

09 192020
 

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU - NN Tražilica
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici13. listopada 2006. godine. Klasa: 011-01/06-01/62 Urbroj: 71 …

09 192020
 

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU - NN Tražilica
Zakon o kaznenom postupku. neslužbeni pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj: 152/08, Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku „Narodne novine“, broj: 58/12 i 111/12. Pravilnik o evidenciji potvrđenih optužnica „Narodne novine“, broj: 82/09 i 65/12.

09 192020
 

Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst) zakon o kaznenom postupku
za čije je odlučivanje nadležan sud u kojem drugom postupku ili neki drugi organ, sud kad sudi u krivičnom predmetu može sam odlučiti i o tom pitanju po odredbama koje važe za dokazivanje u krivičnom postupku. Odluka suda o ovom pravnom pitanju ima učinak samo u krivičnom predmetu koji ovaj sud raspravlja.

09 192020
 

© 2013

masjapakvis.nl

Suffusion theme by Sayontan Sinha